Sut i wisgo ar gyfer y Llys

Norman Carter 18-10-2023
Norman Carter

Cyflwyniad i wisgo'r dillad cywir ar gyfer y llys

Achos pwy fyddech chi'n gwrando arno? Y dyn ar y chwith neu'r dyn ar y dde?

Gallwch weld mai'r un dyn yw'r llun chwith a dde. Gallwch weld pwysigrwydd dillad a meithrin perthynas amhriodol. Y ffordd rydych chi'n gwisgo ac yn ymbincio eich hun yw'r ffordd y mae'r byd yn eich gweld. Mae canfyddiad yn bwysicach fyth mewn ystafell llys. Yn wir, gall fod y gwahaniaeth rhwng cael eich barnu fel troseddwr a chael eich gweld fel dioddefwr.

Mae'r enghraifft uchod yn achos eithafol. Serch hynny, dylai gŵr bonheddig a dinesydd rhagorol ystyried yr hyn y mae'n ei wisgo ar y strydoedd, i'r siopau, ac i ystafell y llys. Ni fydd y rhan fwyaf ohonom yn sefyll ein prawf am gyhuddiadau erchyll, sydd wedi'u cyhoeddi'n dda, ond ni ddylai gŵr bonheddig esgeuluso'r hyn y mae'n ei wisgo hyd yn oed os yw'n mynd i'r llys traffig.

Pam fod dillad priodol yn bwysig yn ystafell y llys ?

A bod yn blwmp ac yn blaen, mae gwisgo dillad priodol yn y llys yn parchu cywirdeb y system farnwrol. Mae cymryd yr amser i ddewis beth rydych yn ei wisgo cyn pob ymweliad â'r llys yn dangos i'r barnwr, y cyfreithwyr, a'r system gyfreithiol eich bod yn poeni am y cyfreithiau a'ch hawliau.

Beth ddylech chi ei wisgo i'r llys?

Mae barnwyr yn dod yn fwy llym o ran gwisg ac ymddygiad priodol. Gallai'r rhai nad ydynt yn ffitio'r cod gwisg gael eu taflu allan o ystafell y llys a / neudirwy am dorri'r cod gwisg.

Y rheol gyffredinol yw gwisgo'n geidwadol . Yn dibynnu ar pam y cewch eich galw i'r llys, bydd siwt siarcol solet neu laslyn gyda chrys gwyn a thei cydgysylltu yn bodloni safonau unrhyw farnwr. Ond os nad ydych yn berchen ar siwt neu'n mynd i'r llys am fân resymau (fel tramgwydd traffig), yna mae siaced a throwsus cydgysylltu yn dangos i bawb eich bod yn aeddfed ac yn cymryd eich ymweliad â'r llys o ddifrif.

Os ydych yn sefyll prawf am resymau mawr a bod gennych atwrnai, yna gwrandewch ar yr hyn y mae eich atwrnai yn ei awgrymu. Gallai gwisgo i lawr i ymddangos yn ddieuog neu wisgo i fyny i ddatgysylltu eich hun oddi wrth negyddiaeth gyfrannu at farn y barnwr neu'r rheithgor amdanoch.

Er enghraifft, bydd gwisgo dillad – fel crys gwisg llewys hir – sy’n cuddio tatŵs sy’n gysylltiedig â gangiau yn helpu i leihau barn negyddol gychwynnol pobl. Bydd gwisgo'ch dillad gorau pan fyddwch yn amddiffyn eich hun yn erbyn peidio â thalu cynhaliaeth plant hefyd yn wrthgynhyrchiol.

Gweld hefyd: Canllaw Dyn i Hufenau Gwrth-Heneiddio

Cyngor cadarn i'ch cynorthwyo yn y llys

1) Deall gwisg y llys côd. Mae gwahaniaeth rhwng llysoedd dinasoedd mawr a phentrefi. Peidiwch â synnu gweld barnwyr ac atwrneiod yn gwisgo blaser, crys gwisg a throwsus mewn llys tref. Fodd bynnag, bydd barnwyr ac atwrneiod yn ninas Efrog Newydd, er enghraifft, bob amser yn gwisgo siwtiau. Nid ydych chi eisiau gorwisgo na than-wisgo.Byddwch yn gyfarwydd â'r amgylchedd cyn i chi gamu i'r llys.

2) Byddwch wedi'ch paratoi'n ddigonol. Gwnewch yn siŵr bod eich gwallt yn ddeheuig. Os oes gennych wallt wyneb, gwnewch yn siŵr ei fod wedi'i baratoi a'i docio. Brwsiwch eich dannedd, golchwch eich dwylo a thorrwch eich ewinedd. Nid oes angen cologne nac eillio; ni fydd barnwr yn gwneud penderfyniad ar sail yr eillio rydych chi'n ei wisgo.

3) Gwisgwch ddillad cyfforddus, wedi'u ffitio. Efallai y bydd rhai ohonoch chi'n foneddigion yn hoffi'r gofod sydd gan grysau a phants XXXL i'w gynnig, ond yn ôl y gyfraith a'r barnwr mae dillad rhy fawr yn dod â delweddau negyddol i'r meddwl. Gwisgwch eich pants o amgylch eich canol. Tuck yn eich crys. Gwisgwch wregys. A gwnewch yn siŵr bod eich dillad yn ffitio i chi. Gall ymweliad syml â’r llys gymryd awr yn unig, tra gall gweithdrefnau mawr bara drwy’r dydd. Bydd bod yn gyfforddus yn eich dillad yn gwella eich osgo ac yn eich cadw'n ffocws.

4) Gorchuddiwch, hyd eithaf eich gallu, unrhyw datŵs sydd gennych ar eich breichiau, eich coesau neu'ch gwddf. Hyd yn oed os mai'ch tatŵ yw glôb ac angor y Corfflu Morol, mae tatŵ yn dal i fod â chynodiadau negyddol. Yn agos gellir gweld manylion y tatŵ, ond o ddeg troedfedd i ffwrdd efallai na fydd barnwr yn gallu gweld diniwed eich tatŵ.

5) Dim dillad traeth. Peidiwch â gwisgo sandalau, siorts, a chrysau-t i'r llys. Nid yw hwn yn amser i fod yn portreadu delwedd o sipian margaritas yn Cancun tra byddwch yn amddiffyn eich hun yn erbyn D.U.I. /Mae D.W.I. er enghraifft. Nid yw fflip-flops, clocsiau ac esgidiau blaen agored eraill yn dderbyniol; nid siorts a chrysau-t ychwaith.

6) Ceisiwch osgoi gemwaith gormodol. Yr unig ddarn o aur ar eich corff y gellid ei ystyried yn dderbyniol yw modrwy briodas. Dylid tynnu mwclis, clustdlysau, modrwyau trwyn, tyllau tafod neu aeliau, modrwyau gaudy ac oriorau.

7) Dim hetiau. Os ewch i'r llys yn y gaeaf, gallwch wisgo het y tu allan i'r llys. Ond ar ôl i chi fynd i mewn, tynnwch eich het. Mae gwisgo het dan do yn arwydd o anwybodaeth. Tynnwch eich het hyd yn oed os oes gennych chi ddiwrnod gwallt gwael.

Gweld hefyd: Sut I Gwisgo Am Angladd - Arweinlyfr Dyn Steilus

8) Lleihau swmp poced. Mae gan y rhan fwyaf o bobl ffonau symudol y dyddiau hyn. Gallwch ddod â'ch un chi i mewn i'r llys, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ddiffodd! Os yw'ch dyfais gellog yn fawr, ystyriwch adael eich ffôn yn y car. Cuddiwch eich allweddi y tu mewn i boced eich cot. Ceisiwch osgoi dod â chlipiau arian, cyllyll poced, a waledi trwchus. Nid yn unig y mae pocedi sydd wedi'u gorlenwi'n anghyfforddus, bydd yn cymryd mwy o amser i ddod trwy'r diogelwch.

9) Peidiwch byth â gwisgo gwisgoedd i'r llys. Rhowch eich wig powdr a llodrau i ffwrdd ar gyfer achlysur gwahanol; er y gall eich bwriadau o wisgo fel y Tadau Sefydlu fod yn ddiffuant, bydd barnwr yn ei weld fel gwatwar ac yn ôl pob tebyg yn gofyn i chi adael a dod yn ôl ar ôl i chi wisgo dillad gweddus, modern. A dim gwisgoedd Superman chwaith.

10) Peidiwch byth â mynd i'r llys yn noeth. Bydd bod yn noethlymun yn gyhoeddus yn sicrcael eich arestio am anwedduster cyhoeddus a dirwy. Hefyd bydd yn llychwino eich enw da petaech yn dod o hyd i'ch hun yn y llys eto. Arbedwch y siwt pen-blwydd ar gyfer eich bywyd preifat.

Gwisgo ar gyfer casgliad y llys

Bydd gwneud ychydig o ymdrech ar sut rydych chi'n cyflwyno'ch hun yn eich cynorthwyo am ba bynnag reswm mynd i'r llys. Cofiwch fod argraffiadau cyntaf yn bwysig iawn. Bydd gwisgo dillad priodol yn gwneud argraff ffafriol ar y barnwr, y cyfreithwyr a'r rheithgor. Cymerwch y canllaw hwn i ystyriaeth y tro nesaf y cewch eich galw i'r llys; mae'n debygol y bydd dyn dawnus yn cyflwyno achos buddugol.

Norman Carter

Newyddiadurwr ffasiwn a blogiwr yw Norman Carter gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am arddull, ymbincio, a ffordd o fyw dynion, mae wedi sefydlu ei hun fel awdurdod blaenllaw ar bob peth ffasiwn. Trwy ei flog, nod Norman yw ysbrydoli ei ddarllenwyr i fynegi eu hunigoliaeth trwy eu harddull personol ac i ofalu am eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae ysgrifennu Norman wedi cael sylw mewn amrywiol gyhoeddiadau, ac mae wedi cydweithio â nifer o frandiau ar ymgyrchoedd marchnata a chreu cynnwys. Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Norman yn mwynhau teithio, rhoi cynnig ar fwytai newydd, ac archwilio byd ffitrwydd a lles.