Siaced Siwt Vs. Blazer Dynion Gyda Jeans: Pa Arddull Sy'n Edrych Orau?

Norman Carter 08-07-2023
Norman Carter

Pan mae bois eisiau gwisgo ychydig yn eu golwg, maen nhw'n aml yn gwisgo siaced dynion gyda jîns.

Wedi'r cyfan, mae siaced yn opsiwn mwy achlysurol na siaced siwt, a gellir ei wisgo gyda jîns neu chinos i greu gwisg chwaethus yn syth.

Ond beth am siaced siwt? A yw'r un rheolau'n berthnasol wrth geisio steilio'ch hoff siaced siwt gyda jîns?

Y ffaith yw bod siacedi siwt a blaser yn ddau ddilledyn tra gwahanol – a dylid eu gwisgo mewn ffyrdd gwahanol.

Yn yr erthygl heddiw, rwy'n esbonio'r cyfan wrth i mi dorri allan:

 • >
 • Ffurfioldeb: Gwaith a Digwyddiadau Arbennig
  • Ffurfioldeb: Gwaith a Digwyddiadau Arbennig
 • Suit Jacket Vs. Blazer Gyda Jeans: Pa Sy'n Edrych Orau?
 • Noddwyd yr erthygl heddiw gan Colars & Co, a'i genhadaeth yw darparu dillad o ansawdd uchel i ddynion a merched sy'n edrych yn wych ac yn teimlo'n anhygoel.

  Coleri & Cyd werthu crysau polo coler-strwythurol chwyldroadol: darparu dynion â ffurfioldeb crys gwisg a chysur a ffit crys polo. Beth allai fod yn well?

  Ewch draw i Coleri & Co heddiw i bori trwy eu hystod wych o grysau polo, crysau gwisg, a siwmperi. Defnyddiwch y cod RMRS wrth y ddesg dalu am ostyngiad amser cyfyngedig ar eich pryniant.

  Beth Yw'r Gwahaniaeth Rhwng Siaced Siaced A Blazer?

  Mae blazers a siacedi siwt yn edrych yn eithaf tebyg.

  Ond peidiwch â chael eich twyllo – mae rhaicadw at esgidiau gwisgo fel loafers, neu brogues.

  Wrth gwrs, mae yna bob amser eithriadau i'r rheol. Os ydych chi'n mynychu digwyddiad achlysurol iawn neu os ydych chi'n arbennig o ffasiwn ymlaen, yna efallai y byddwch chi'n gallu mynd i ffwrdd â gwisgo sneakers gyda'ch siaced siwt a jîns . Ond yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n well eu hosgoi.

  Ffurfioldeb: Gwaith a Digwyddiadau Arbennig

  O ran ffurfioldeb, mae siacedi siwt yn uwch ar y raddfa na blazers. O ganlyniad, mae'n debyg ei bod hi'n haws paru siaced siwt gyda jîns yn y gwaith o'i gymharu â blaser.

  Wedi dweud hynny, mae'n dal yn bwysig bod yn ymwybodol o'r cod gwisg yn eich gweithle. Os nad ydych yn siŵr a fyddai siaced siwt a jîns yn addas, byddwch yn ofalus a gwisgwch bants ffurfiol yn lle hynny.

  Mae'n werth nodi hefyd, tra gall siaced siwt gyda jîns weithio i rai arbennig. Ar adegau, nid yw'n cael ei ystyried mor ffurfiol â gwisgo siwt lawn. Felly os ydych chi'n mynychu priodas neu ddigwyddiad tei du arall, mae'n debyg ei bod hi'n well cadw at god gwisg mwy traddodiadol.

  Gweld hefyd: Edrych yn chwaethus heb geisio - Master Sprezzatura

  Rheol saff i'w dilyn yw hyn: pan fyddwch chi'n ansicr, gwisgwch hi. Fel dwi'n dweud bob amser, mae'n well cael eich gwisgo'n ormodol na'ch tanwisgo.

  Suit Jacket Vs. Blazer Gyda Jeans: Pa Sy'n Edrych Orau?

  Mae'n gwestiwn dyrys. Wedi'r cyfan, mae gan y ddau arddull eu manteision a'u hanfanteision unigryw eu hunain.

  Yn y pen draw, mae'n dibynnu ar ddewis personol a

  Yr hyn sy'n bwysig, fodd bynnag, yw eich bod chi'n gwybod beth i'w wisgo gyda'r ddau ddilledyn hyn i edrych ar eich gorau. Felly rydw i wedi mynd ati i lunio llyfr edrych sylfaenol i chi gyfeirio ato'r tro nesaf y byddwch chi eisiau trio cymysgu pethau gyda siaced siaced a siaced siwt .

  Mae gwisgo jîns yn y swyddfa yn beth anodd i'w wneud heb i'ch bos gael 'gwisg-god'. Ond os gwnewch chi bethau'n iawn, fe all edrych yn chwaethus iawn a'u rhoi gyda'i gilydd, ac efallai na fydd pobl hyd yn oed yn sylwi eich bod chi'n gwisgo jîns yn y lle cyntaf!

  Yr allwedd yw dewis y jîns a'r siaced iawn combo. Dyma ychydig o awgrymiadau:

  • Dewiswch jîns golchi tywyll mewn ffit slim-syth. Gorau po dywyllaf.
  • Ewch am siaced wedi'i theilwra sy'n ffitio'n dda ar yr ysgwyddau
  • Gall crys botwm i lawr gyda phatrwm cynnil weithio yma. Peidiwch â mynd dros ben llestri!
  • Pâr o ag esgidiau ffrog neu loafers – dim sneakers!

  Sut i wisgo Jeans A Siaced Siwt Ar Gyfer Achlysur Arbennig

  P'un a ydych chi'n mynychu priodas (neu unrhyw achlysur arbennig arall) mae gwisgo siaced siwt gyda jîns yn bosibl ond yn anhygoel o anodd. Wedi'r cyfan, mae priodas yn fargen fawr, a dydych chi ddim eisiau ymddangos fel petaech chi ddim yn ei chymryd o ddifrif trwy wisgo i lawr.

  Tynnu jîns a siaced siwt i ffwrdd mewn priodas (heb profi digofaint priodferch flin) gwnewch yn siwri:

  • Dewiswch jîns du gyda stydiau metel gwn a botymau. Mae angen i chi wneud yn siŵr bod eich jîns yn edrych mor ddi-jîn â phosib!
  • Dewiswch siaced siwt slim-fit mewn lliw tywyll. Osgoi patrymau beiddgar, nid ydych chi eisiau tynnu sylw atoch chi'ch hun
  • Y peth gorau yw dewis botwm gwyn clasurol i lawr yma. Cadwch bethau'n safonol ac yn syml.
  • Glynwch wrth wisgo esgidiau. Bydd sneakers ond yn tynnu sylw at eich dewisiadau cwpwrdd dillad anffurfiol ac yn eu gwaethygu.

  Sut i wisgo Jeans A Blazer I Barti Cinio

  Dyma lle mae'r jîns a'r combo blaser yn dod mewn gwirionedd i mewn i'w ben ei hun. Yn wir, byddwn i'n mynd mor bell â dweud mai parti swper gyda ffrindiau yw'r amser gorau i wisgo'r wisg hon - nid yw'n rhy ffurfiol, ddim yn rhy achlysurol ... yn union fel y parti cinio ei hun!

  Dyma ychydig o awgrymiadau i wneud yn siŵr eich bod yn edrych ar eich gorau:

  • Dewiswch jîns golchi tywyll mewn glas tywyll neu lwyd i gadw pethau'n lled-achlysurol
  • Ewch am blaser wedi'i argraffu mewn lliw hwyliog neu patrwm. Dyma'ch cyfle i fod yn feiddgar, peidiwch â'i wastraffu!
  • Bydd crys botwm glas golau/pinc yn gweithio'n dda yma.
  • Pârwch ag esgidiau ar gyfer y lefel ychwanegol honno o led-yn arddull achlysurol. Rydych chi eisiau edrych ychydig yn fwy gwisgi na'r arfer heb fynd dros ben llestri.

  Sut i wisgo jîns a siaced ar y penwythnos

  P'un a ydych chi'n mynd â'ch plant i'r parc neu daro'r ganolfan gyda'r wraig, gall blaser a jîns fod yn ddewis arddull gwych ar gyfer penwythnos mwy achlysurol

  Yn sicr, mae rhai rheolau y dylech eu dilyn er mwyn sicrhau nad ydych yn gorwisgo ac yn edrych yn rhy ffurfiol, ond cyn belled â'ch bod yn glynu atynt, byddwch yn iawn. Dyma ychydig o awgrymiadau:

  • Dewiswch jîns golchi ysgafn mewn main. Po ysgafnaf yw'r jîns, y mwyaf achlysurol ydyn nhw!
  • Ewch am siaced lliain mewn lliw niwtral fel gwyn, hufen, neu beige. Bydd hyn yn helpu i gadw pethau'n hafaidd ac yn hamddenol - unwaith eto, cadwch at arlliwiau ysgafnach i gael golwg fwy hamddenol.
  • Byddwn yn osgoi crysau botwm i lawr yma ac yn hytrach yn dewis crys polo neu Henley.
  • Pâr gyda sneakers neu loafers. Rydych chi eisiau edrych yn gyfforddus ond yn dal yn chwaethus, felly ceisiwch osgoi esgidiau ffrog ar bob cyfrif.
  gwahaniaethau eithaf arwyddocaol rhwng y ddau ddilledyn hyn o ran y ffordd y maent wedi'u strwythuro, sut maen nhw'n edrych, a beth allwch chi ei wisgo gyda nhw.

  Mae hyn yn ARBENNIG wir wrth ystyried sut i wisgo siaced siwt neu siaced dynion gyda jîns. Felly cyn i ni fynd i'r afael â'r pethau technegol, mae'n rhaid i mi wneud yn siŵr eich bod chi'n deall y gwahaniaethau sylfaenol rhwng siaced siwt a siaced.

  Blazer & Strwythur Siaced Siwt

  Mae un o'r gwahaniaethau mwyaf rhwng siaced a siaced siwt i'w weld yn y ffordd y mae strwythur pob dilledyn.

  Mae siaced siwt yn llawer mwy ffurfiol dilledyn, wedi'i gynllunio i'w wisgo fel rhan o ensemble (siwt lawn ). O'r herwydd, mae gan y siaced silwét mwy strwythuredig, gydag ysgwyddau diffiniedig a gwasg wedi'i theilwra.

  Fe welwch hefyd fod y ffabrigau a'r lliwiau a ddefnyddir yn y rhan fwyaf o siacedi siwt yn fwy ffurfiol a chlasurol na blazers.

  Ar y llaw arall, mae blazers ychydig yn llai strwythuredig na siacedi siwt ac yn cynnwys botymau metel nodedig.

  Mewn rhai achosion, efallai y byddwch yn dod o hyd i blazers sydd wedi'u dylunio gan ddefnyddio patrymau llachar i symboleiddio streipiau swyddogol rhai sefydliadau (Prifysgolion, syndicetiau rhwyfo, neu glybiau golff), ond ar y cyfan, mae'r patrymau'n fach iawn ac lliwiau yn dawel.

  Blaser & Ffabrig Siaced Siwt

  Mae'r ffabrig fel arfer yn drymach ac yn fwy moethus, ac mae'r arddull yn aml ynmwy clasurol a cheidwadol. Beth mae hyn yn ei olygu? Yn fyr, mae siaced siwt wedi'i dylunio i edrych a theimlo'n ddrytach fel ei bod yn cyd-fynd ag amgylcheddau busnes a digwyddiadau mwy ffurfiol.

  Mae blaser, ar y llaw arall, yn ddilledyn llawer mwy achlysurol. Nid oes ganddo'r un silwét strwythuredig, ac mae'r ffabrig fel arfer yn ysgafnach o ran pwysau. Mae'r arddull hefyd yn fwy hamddenol, gydag ysgwyddau llai diffiniedig a ffit mwy rhydd trwy'r canol. Mae hyn yn gwneud blazers yn llawer haws i'w gwisgo bob dydd gydag amrywiaeth ehangach o bants ac esgidiau.

  Blazer & Arddull Siaced Siwt

  Gall arddull siaced amrywio'n fawr, o'r clasurol a'r ceidwadol i'r ffasiynol a'r blaen ffasiwn. Mewn rhai cylchoedd, gellir gweld dynion yn gwisgo blazers tweed clasurol na fyddai'n edrych allan o le mewn clwb gwledig. Mewn eraill, mae dynion yn siacedi patrymog neu liw llachar sy'n gwneud mwy o ddatganiad ffasiwn.

  Mae siacedi siwt , ar y llaw arall, fel arfer yn fwy clasurol a cheidwadol o ran arddull. Mae hyn oherwydd eu bod wedi'u cynllunio i'w gwisgo fel rhan o siwt, a welir fel arfer yn wisg fwy ffurfiol. Wrth gwrs, mae yna bob amser eithriadau i'r rheol, a gallwch ddod o hyd i siacedi siwt mewn pob math o arddulliau y dyddiau hyn. Ond yn gyffredinol, mae siacedi siwt yn cyfeiliorni ar ochr ceidwadaeth.

  Blazer & Ffurfioldeb Siaced Siwt

  Po fwyaf rhydd yw siaced siwt, y lleiaf ffurfiol yw

  Uny ffordd olaf o wahaniaethu rhwng blazers a siacedi siwt yw trwy ffurfioldeb. Mae siaced siwt bron bob amser yn mynd i fod yn fwy ffurfiol oherwydd ei bod wedi'i dylunio i'w gwisgo fel rhan o siwt. Mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei gadw fel arfer ar gyfer achlysuron mwy ffurfiol, megis priodasau, achlysuron gwaith, a digwyddiadau gwisgi eraill.

  Ar y llaw arall, gall siaced fod yn ffurfiol neu'n achlysurol yn dibynnu ar yr arddull a sut. mae'n cael ei wisgo. Gellir gwisgo blaser glas tywyll i fyny neu i lawr, gan ei wneud yn ddarn amlbwrpas y gellir ei wisgo mewn amrywiaeth o leoliadau. Ond bydd siaced lliw llachar neu batrymog yn gogwyddo mwy tuag at ben achlysurol y sbectrwm.

  Nawr ein bod ni wedi ymdrin â'r gwahaniaethau allweddol rhwng blazers dynion a siacedi siwt , gadewch i ni symud ymlaen i'w steilio gyda jîns . Byddwn yn dechrau gyda'r opsiwn mwy achlysurol.

  Sut i Steilio Blazer Gyda Jeans

  Gall gwybod sut i steilio siaced gyda jîns helpu dyn i ddatgloi llu o wahanol opsiynau gwisg, addas ar gyfer amrywiaeth eang o achlysuron gwahanol.

  Fodd bynnag, peidiwch â chael eich twyllo i feddwl sy'n golygu y gallwch chi wisgo unrhyw hen siaced gyda phâr o jîns ac edrych fel y James Bond nesaf. Mae rhai pethau allweddol y mae angen i chi eu hystyried wrth steilio blaszer gyda jîns i sicrhau eich bod yn edrych ar eich gorau.

  Jeans Fit & Lliw

  Jîns syth a main ffit sydd orau ar gyfer paru gyda theilwra. Dyw baggy a denau ddim yn edrychiawn.

  Mae ffit a lliw eich jîns ill dau yn hollbwysig o ran steilio blaser gyda jîns.

  I gael y canlyniadau gorau, dylech ddewis pâr o jîns main (nid denau!) mewn a golchi tywyll. Bydd hyn yn creu gwrthgyferbyniad llwyr â'r siaced, gan helpu i roi golwg fwy caboledig i'ch gwisg.

  Bydd jîns golchi ysgafn neu jîns baggy yn gwneud i chi edrych yn flêr ac anorffenedig, felly mae'n well eu hosgoi os gallwch.

  O ran y lliw, mae du, llynges a llwyd i gyd yn ddewisiadau gwych a fydd yn gweithio'n dda gyda'r mwyafrif o blazers. Os ydych chi am ychwanegu ychydig mwy o bersonoliaeth i'ch gwisg, gallwch chi hefyd roi cynnig ar bâr o jîns lliw. Gwnewch yn siŵr eu bod yn dal i fod yn denau ac mewn golch tywyll.

  Sut i Baru Blazer â'ch Jeans

  Y peth nesaf i'w ystyried yw ffit a lliw eich siaced.

  Fel y soniais o'r blaen, mae blaswyr yn dod mewn pob math o wahanol arddulliau, felly mae'n bwysig dewis un sy'n gweithio'n dda gyda'ch math o gorff a'ch steil personol.

  Os ydych ar yr ochr dalach , gallwch ddianc gyda blaser hirach sy'n eistedd hanner ffordd i lawr y pen-ôl. Ond os ydych chi'n fyrrach neu os oes gennych chi strwythur mwy cryno, mae'n well cadw at siaced sy'n disgyn ychydig o dan y canol. Dylai bechgyn byrrach wneud popeth o fewn eu gallu i osgoi gwneud i'w coesau edrych yn fyr!

  O ran y lliw, unwaith eto, mae'n well cadw at liwiau clasurol fel du, llynges a llwyd. Mae'r lliwiau hyn ynamlbwrpas a hawdd ei steil. Ond os ydych chi am ychwanegu pop o liw, ewch amdani! Gwnewch yn siŵr bod gweddill eich gwisg yn weddol isel fel nad ydych chi'n edrych yn ormodol.

  Gweld hefyd: Ategolion Dynion Ffurfiol A Ffasiynol (Clymu Du i Ddillad Achlysurol)

  Blazer gyda Jeans: Esgidiau Gwisg Neu Sneakers?

  Ar gyfer esgidiau, dynion Mae gennych ddau opsiwn: esgidiau gwisg neu sneakers.

  Mae esgidiau gwisg (fel Oxfords neu Derbys) yn opsiwn mwy caboledig a fydd yn rhoi golwg uchel i'ch gwisg. Er nad wyf yn meddwl bod Oxfords yn edrych yn wych gyda jîns , gall pâr da o esgidiau Derby brown fod yn ffordd wych o ychwanegu ychydig o ffurfioldeb i wisg achlysurol. I gadw pethau'n lled-achlysurol, ystyriwch brogues - maen nhw'n gyfrwng hapus gwych rhwng esgidiau gwisg ffurfiol a sneakers achlysurol.

  Sneakers yn amlwg yw'r opsiwn mwy achlysurol yma, ond nid yw hynny'n golygu na allant wneud hynny. edrych yn wych gyda blaser a jîns. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y pâr cywir o sneakers. Osgowch unrhyw sneakers trwchus, arddull dad a dewiswch rywbeth mwy lluniaidd a mwy chwaethus.

  Mae topiau isel lledr gwyn bob amser yn ddewis da - mae'r dyluniad lleiaf yn berffaith ar gyfer golwg smart-achlysurol nad yw'n tynnu llun. y llygad yn ormodol.

  Blaser Gyda Jeans Ffurfioldeb: Gwaith A Digwyddiadau Arbennig

  Wrth benderfynu a ddylid gwisgo siaced gyda jîns ai peidio, mae angen i ddynion ystyried ffurfioldeb y digwyddiad maen nhw'n mynychu.

  Mae blaser yn llai ffurfiol na siaced siwt , felly mae'n iawn i chi wisgo un mewn digwyddiadau llai ffurfiol ( fel gwaithneu swper gyda ffrindiau). Fodd bynnag, os yw dynion yn mynychu digwyddiad mwy ffurfiol (fel carwriaeth tei du), dylent ddewis siaced siwt yn lle siaced.

  Fodd bynnag, o ran gwisgo jîns , gall fod yn anodd tynnu'r rhain i ffwrdd mewn amgylchedd proffesiynol. Bydd y rhan fwyaf o weithleoedd yn gadael i chinos a blaser sleid, ond gallai troi i fyny mewn denim fod yn ei wthio.

  Mae'r un peth yn wir am achlysuron arbennig - dylai dynion osgoi jîns os ydyn nhw'n mynychu priodas, angladd, neu unrhyw un arall digwyddiad ffurfiol.

  Fy nghyngor? Cadwch at chinos pan fydd digwyddiad yn galw am smart casual. Os yw hi'n ddydd Gwener gwisgwch neu os ydych chi'n mynychu digwyddiad smart-achlysurol fel parti swper, yna gall jîns a blaser fod yn opsiwn gwych.

  Awgrym Pro: Edrychwch sut mae'r person yn union uwch eich pen chi y gadwyn o ffrogiau gorchymyn. Os yw'ch rheolwr yn gwisgo jîns a siaced i weithio, yna mae'n bur debyg y gallwch chi hefyd.

  Blazer Gyda Jeans: Pa Arddull Crys Sy'n Gweithio Orau?

  Mae yna lawer o wahanol steiliau crysau y gall dynion ddewis o'u plith wrth steilio blaszer gyda jîns. Mae'r cyferbyniad mewn ffurfioldeb rhwng denim a blaser yn golygu y gallwch chi fynd y naill ffordd neu'r llall pan ddaw'n fater o ddewis eich hoff grys.

  Er enghraifft, mae crys ffrog yn rhoi golwg fwy proffesiynol i chi, tra bod crys-T neu henley yn berffaith ar gyfer achlysuron hamddenol. Mae'r naill neu'r llall o'r opsiynau hyn yn iawn i'w gwisgo gyda chombo blazer a jîns - a'r opsiwn chimae dewis yn dibynnu ar ffurfioldeb y digwyddiad.

  Gadewch i ni ei roi fel hyn:

  • Os ydych chi'n defnyddio siaced i wisgo gwisg achlysurol, gwisgwch t- crys, henley, neu polo. Ar y cyd â siaced, gall gwisgo botwm i lawr wneud i chi edrych wedi gwisgo'n rhy ffurfiol.
  • Os ydych chi'n defnyddio siaced i wisgo gwisg fwy ffurfiol, yna cadwch at grys. Bydd yn eich helpu i gynnal y lefel o ffurfioldeb a ddisgwylir gennych a gallai eich helpu i 'fynd i ffwrdd' gyda gwisgo jîns!

  Gall y crys a ddewiswch ei wisgo gyda chombo siaced a jîns fod yn un yn y pen draw. ffactor penderfynu pan ddaw i ffurfioldeb eich gwisg. Felly meddyliwch yn ofalus, ystyriwch eich opsiynau a gwnewch y dewis cywir ar gyfer yr amgylchedd yr ydych ynddo.

  Sut i Steilio Siaced Siwt Gyda Jeans

  O gymharu â blaser, a mae siaced siwt ychydig yn fwy cyfyngedig o ran ei gwisgo gyda phâr o jîns dynion .

  Mae'r rheswm am hyn yn eithaf syml: fel eitem o deilwra cain a ddyluniwyd i'w wisgo fel rhan o ensemble dillad ffurfiol, mae siaced siwt ychydig yn llai amlbwrpas na siaced.

  Jeans Fit & Lliw

  Mae ffit a lliw jîns yn bwysicach fyth o ran eu gwisgo gyda siaced siwt. Wedi'r cyfan, fel dilledyn ffurfiol, mae'n anodd iawn gwneud i jîns edrych yn dda mewn lleoliad proffesiynol.

  Wrth wisgo siaced siwt gyda jîns , dylai dynion ddewis un tywyllachgolchi a ffit main neu syth. Bydd hyn yn helpu i greu golwg lluniaidd a gosod gyda'i gilydd. Osgowch unrhyw jîns baggy neu llac, gan y byddant yn difetha'r effaith gyffredinol.

  Cofiwch, yr allwedd i wisgo siaced siwt gyda jîns yw creu cyn lleied o wahaniaeth â phosibl yn ffurfioldeb y ddau ddilledyn . Nid yw jîns golchi ysgafn sy'n edrych yn baggy achlysurol yn mynd i weithio am y rheswm hwn.

  Pan ddaw i steilio siaced siwt gyda jîns , dylai dynion feddwl am eu jîns fel pants siwt. Mae hyn yn golygu bod angen iddynt ymddangos wedi'u teilwra a'u gosod yn dda. Yn dibynnu ar eich cyllideb, efallai y byddai'n werth mynd ar daith at eich teiliwr a'u cael i newid eich jîns i'ch ffitio'n iawn – fel hyn gallwch fod yn sicr y byddant yn edrych yn wych bob tro y byddwch yn eu gwisgo â siwt.<1

  Esgidiau Gwisg Neu Sneakers?

  Gallwch dynnu sneakers gyda siaced a jîns. Fodd bynnag, o ran y siaced siwt fwy ffurfiol, byddwn yn osgoi gwisgo sneakers yn y rhan fwyaf o amgylchiadau.

  Yn wahanol i siaced siwt, mae siaced siwt yn ddilledyn ffurfiol mewn gwirionedd. O'r herwydd, mae eu paru â jîns A sneakers yn her eithaf mawr! Eich jîns ddylai fod yr unig elfen achlysurol i'ch gwisg, a gallai gwisgo sneakers yn lle esgidiau ffrog ddileu cydbwysedd eich gwisg.

  Yn gyffredinol, byddwn yn argymell osgoi sneakers yn gyfan gwbl wrth geisio steilio siaced siwt gyda jîns. Yr opsiwn gorau yw

  Norman Carter

  Newyddiadurwr ffasiwn a blogiwr yw Norman Carter gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am arddull, ymbincio, a ffordd o fyw dynion, mae wedi sefydlu ei hun fel awdurdod blaenllaw ar bob peth ffasiwn. Trwy ei flog, nod Norman yw ysbrydoli ei ddarllenwyr i fynegi eu hunigoliaeth trwy eu harddull personol ac i ofalu am eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae ysgrifennu Norman wedi cael sylw mewn amrywiol gyhoeddiadau, ac mae wedi cydweithio â nifer o frandiau ar ymgyrchoedd marchnata a chreu cynnwys. Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Norman yn mwynhau teithio, rhoi cynnig ar fwytai newydd, ac archwilio byd ffitrwydd a lles.