Pryd I Gwisgo Cyffiau Ffrengig

Norman Carter 18-10-2023
Norman Carter

Yn sicr, nid yw hyn yn fater o bopeth ond dim ond rhai adegau pan na allwch chi helpu ond meddwl tybed pryd y mae'n addas i wisgo cyff ffrengig.

Dysgwch fwy am ffasiwn a steil dynion!

Cawsom ragor o awgrymiadau steil dynion!

Pryd i wisgo Crysau Gwisg Cyffiau Ffrengig – Tywysydd Dyn Gwisgo Cyffiau Ffrengig – Cyffiau Ffrengig

Helo! Antonio Centeno ydw i, sylfaenydd Real Men Real Style. Heddiw, rydw i'n mynd i fod yn ateb y cwestiwn, “Pryd ddylai dyn wisgo crys llawes Ffrengig?”

Iawn. Daeth y cwestiwn hwn trwy ein gwefan Holi ac Ateb Men's Style ac mae gen i'r ddolen i lawr yno, a dyma wefan lle gallwch chi fynd i ofyn cwestiynau, a minnau neu rywun sy'n gweithio gyda mi neu rywun ar hap ar y we sydd eisiau bod yn gymwynasgar ac sy'n gwybod cryn dipyn am arddull dynion - a dweud y gwir, mae'r dynion sydd wedi bod yn dod i mewn yno ac yn cynnig atebion wedi gwneud argraff fawr arnaf, ac mae'n mynd i fod yn llawer cyflymach na fi yn ateb y sylwadau, yn enwedig mewn fideos hŷn. Dydw i ddim yn gwirio fideos hŷn. Rwy'n ceisio aros i fyny ar y sylwadau ar y fideos newydd hyn, ond ewch i edrych ar y wefan. Eto, mae'r linc isod.

Iawn, felly'r cwestiwn, pryd ddylai dyn wisgo cyffiau Ffrengig? Wel, mae llawer o ddryswch allan yna oherwydd nid yw'n rhywbeth rydyn ni'n ei weld mewn gwisg bob dydd. A'r ateb cyflym, gyda llaw, yw pryd bynnag y dymunwch.

Rwy'n gwybod nad yw hynny'n ddefnyddiol iawn i lawer ohonoch,ond y gwir ydyw. Mae gen i lawer o gleientiaid y mae pob un o'r crysau gwisg rwy'n eu gwneud ar eu cyfer yn gyff Ffrengig, felly maen nhw'n ei wisgo bob dydd yn y bôn, p'un a ydyn nhw'n mynd allan i far ar nos Wener ai peidio neu p'un a ydyn nhw ai peidio. mynd i weithio ar fore Llun. Ac iddyn nhw, mae'n fynegiant o steil.

Mae ganddyn nhw gasgliad da o ddolenni cyff ac mae'r crysau hyn yn eu galluogi i wisgo i fyny heb orwisgo, ar un ystyr, felly dydyn nhw ddim hyd yn oed yn gorfod paru bob amser. mae gyda siaced. Gallant fynd allan ac mae ganddynt y darn hwn o emwaith, y darn hwn o fanylion, sef un o'u llofnodion personol. Nawr, mae'n debyg na fydd hynny ar gyfer pob boi.

Gyda llaw, mae'n debyg y bydd y rhan fwyaf ohonoch yn gweld hwn os bydd yn rhaid i chi wisgo tei du byth. Os ydych chi'n gwylio'r fideo hwn a'ch bod chi'n gwisgo tei gwyn ar ryw adeg, yna ie, rydych chi ymhell y tu hwnt i'r rhan fwyaf o bobl o ran steil o ran bod yn hen ysgol ac mae'n rhaid i chi fod yn hongian i mewn. gwahanol feysydd dylanwad i fod yn gwisgo tei gwyn. Ewch i edrych ar y Gentleman's Gazette. Mae'n sôn llawer am dei gwyn a thei du, felly dydw i ddim yn mynd i ddilyn y llwybr hwnnw mewn gwirionedd.

Yn lle hynny, rydw i'n mynd i barhau i siarad mwy am gyffiau Ffrengig oherwydd, byddwn i'n dweud, y cyfartaledd Joe. Felly mae hyn yn rhywbeth y mae ond yn mynd i'w weld ar grysau pen uchel iawn, oni bai eich bod chi'n mynd yn arferiad yn y pen draw, yna fel y dywedais, gallwch chi eu cael nhw ymlaeneich crysau i gyd. Ond i, unwaith eto, daro ar y pwynt hwnnw, gallwch ei wisgo pryd bynnag y dymunwch.

Yn bersonol, rwy'n ei weld fel ei fod yn gyfnewidiol â chyff y gasgen. Mae'n dipyn o gyff mwy, felly bydd yn rhaid i chi fod yn ofalus. Rwy'n meddwl bod un o'r dynion ar fy ngwefan Holi ac Ateb Men's Style, wedi sôn, os ydych chi'n mynd i wisgo siwmper dros y crys hwnnw mae'n debyg nad ydych chi eisiau cael cyffiau Ffrengig oherwydd yn syml iawn y bydd hi - bydd gormod o ddeunydd yno. Yn ogystal, os ydych chi'n meddwl y byddwch chi mewn sefyllfa lle bydd angen i chi rolio'ch cyffiau i fyny, ni fyddwch chi eisiau gwisgo crys llawes Ffrengig. Mae'n mynd i fod yn ormod o ddeunydd yno.

Gweld hefyd: Lliw a Chanfyddiad

Gadewch i mi fynd ymlaen a siarad yn gyflym am yr hyn y mae rhai o'r dynion yn ei ddweud yno. Maent wedi codi rhai pwyntiau gwych, felly nid wyf am ddwyn eu pwyntiau. Nawr, Geoffrey, dywedodd, “Mae crys ffrog gyff Ffrengig mewn gwirionedd yn dilyn yr un rheolau a gellid ei wisgo yn yr un lleoedd â chrys cyff casgen botymau mwy nodweddiadol.” Rwy'n cytuno'n llwyr. Sieffre ei hoelio yno. Dywedodd hefyd, “Wrth gwrs, maen nhw'n edrych yn wahanol, felly byddwch yn barod i dynnu ychydig o sylw atoch chi'ch hun.”

Gweld hefyd: Beth Mae Merched Eisiau Dynion I'w Wneud

Rwy'n meddwl bod hynny'n beth da. Rwy'n meddwl mai Nudie Cohn a ddywedodd ei bod yn well cael eich edrych drosodd na chael eich diystyru. Wel, roedd Nudie Cohn hefyd yn gwisgo pobl yn y Rhinestone Cowboy Movement. Dydw i ddim yn mynd i gaeli mewn i'r stwff yna, ond y pwynt ydy, foneddigion, mae'n dda pan fydd gan ddyn rai pethau y mae'n dod â nhw i mewn i'w gwpwrdd dillad sy'n unigryw iddo ac sy'n cyd-fynd â'i bersonoliaeth a'i arddull bersonol.

Nawr, Keith, mae'n Ychwanegodd, “Mae dolenni cuff yn ffordd sydd gan ddyn o bersonoli ei gwpwrdd dillad,” fe wnes i daro arno hefyd. “Ewch i siop hen bethau.” Mae'n gwneud pwynt da. Mae Keith yn sôn am fynd i siopau hen bethau a dod o hyd i ddolenni cyffiau hŷn. Mae llawer ohonynt wedi'u gwneud o ansawdd uwch. Maen nhw'n defnyddio metelau fel aur, arian, platinwm. A phan fyddant yn dechrau defnyddio metelau fel 'na, rydych chi'n mynd i ddarganfod eu bod yn wir yn codi mewn prisiau. Dyma lle mae dolenni llawes yn mynd o fod yn ddim ond darn bach ymarferol i fod yn emwaith mewn gwirionedd.

Felly ar y pen isaf, gallwch ddod o hyd i glymau sidan bach am ychydig o ddoleri yr un. Ar y pen uchaf, rydych chi'n mynd i ddod o hyd i eitemau mewn platinwm ac aur a fydd yn y cannoedd, os nad miloedd o ddoleri, felly mae llawer o ryddid agored yno.

I fynd yn ôl at y cwestiwn , pryd i wisgo crysau cyff Ffrengig, eto, pryd bynnag y dymunwch, pryd bynnag y byddwch am gyflwyno ychydig o steil i'ch cwpwrdd dillad bob dydd.

Iawn bois, mae hwn wedi bod yn Antonio Centeno gyda Real Men Real Style. Nawr, os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n tanysgrifio i'n fideos. Y ffordd honno, bydd y fideos hyn yn dod yn iawn i chi. Yn ogystal, os ydych yn ei hoffi, byddwn yn gwerthfawrogi pe baech yn clicio ar y “hoffi” hwnnwbotwm i lawr yno. Ac os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am steil dynion, mae gen i e-lyfr 47 tudalen am ddim. Fi newydd ei ddiweddaru. Mae'n wych, 47 tudalen o gynnwys solet rhad ac am ddim, ac rydych chi'n mynd i gael eich rhoi ar fy nghylchlythyr Men's Style. Gallwch chi gael hynny i gyd trwy glicio ar y dolenni i lawr yno.

Cymerwch ofal ac fe'ch gwelaf yn y fideo nesaf. Hwyl fawr.

Norman Carter

Newyddiadurwr ffasiwn a blogiwr yw Norman Carter gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am arddull, ymbincio, a ffordd o fyw dynion, mae wedi sefydlu ei hun fel awdurdod blaenllaw ar bob peth ffasiwn. Trwy ei flog, nod Norman yw ysbrydoli ei ddarllenwyr i fynegi eu hunigoliaeth trwy eu harddull personol ac i ofalu am eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae ysgrifennu Norman wedi cael sylw mewn amrywiol gyhoeddiadau, ac mae wedi cydweithio â nifer o frandiau ar ymgyrchoedd marchnata a chreu cynnwys. Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Norman yn mwynhau teithio, rhoi cynnig ar fwytai newydd, ac archwilio byd ffitrwydd a lles.