Pam mae angen i ddynion aros yn hydradol: Manteision Yfed Dŵr

Norman Carter 01-10-2023
Norman Carter

Mae'n eithaf syml: mae dŵr yn eich cadw'n fyw. Ac eto, mae cymaint o fechgyn yn methu â chyrraedd eu cymeriant dyddiol a argymhellir o 3.7 litr er gwaethaf manteision niferus dŵr yfed.

Er nad yw hynny'n mynd i'ch lladd chi - mae angen hydradiad da ar y corff i weithredu hyd eithaf ei allu. Os nad ydych chi'n yfed y dŵr sydd ei angen arnoch chi, gallai fod yn cael effaith eithaf difrifol ar eich corff a'ch ymennydd.

Methu â thanio car chwaraeon, ac ni fydd yn rhedeg fel y dylai. Nid yw eich corff a'ch ymennydd yn wahanol.

Yn yr erthygl heddiw, rwy'n torri allan y buddiannau o hydradiad iawn fel y gallwch chi ddechrau rhedeg yn llawn eto.

>#1 Sut Mae Hydradiad o Fudd i Iechyd Cyffredinol Dyn?

Mae unrhyw fath o hydradiad yn bwysig, ond o ran cynnal iechyd da, mae buddion dŵr yfed yn drech na'r negatifau'n aruthrol. Mae dŵr yfed yn eich helpu i:

 • Rheoleiddio tymheredd y corff
 • Iro a chlustogi organau hanfodol
 • Cael gwared ar wastraff drwy droethi, chwysu, a symudiadau coluddyn
 • Diogelwch feinwe sensitif yn eich cymalau, llinyn asgwrn y cefn, a'ch llygaid

Pan nad ydych yn yfed digon o ddŵr, gall arwain at ddadhydradu a all achosi nifer o broblemau iechyd bob dydd , gan gynnwys:

 • Blinder
 • Llai o allbwn wrin
 • Croen sych
 • Cur pen
 • Pendro neu benysgafn

Ond pam yfed dŵr? Beth am soda neu gwrw? Y ffaith yw, ffres adŵr glân yw'r hylif gorau y gallwch ei roi yn eich corff oherwydd ei fod yn rhydd o galorïau ac nid yw'n cynnwys unrhyw ychwanegion.

Hefyd, mae dŵr yn hanfodol ar gyfer bron pob gweithrediad corfforol y gellir ei ddychmygu, megis cynnal pwysedd gwaed, fflysio tocsinau , a threulio bwyd yn effeithlon.

#2 A All Hydradiad Wella Croen Ac Atal Heneiddio?

Mae unrhyw un sydd wedi dadhydradu erioed yn gwybod bod dŵr yfed yn hanfodol ar gyfer eich iechyd bob dydd. Ond a oeddech chi'n gwybod y gall dŵr yfed hefyd wella ymddangosiad eich croen?

Mae hynny'n iawn – drwy yfed y cymeriant dyddiol o ddŵr a argymhellir yn unig, gallwch chi helpu'ch croen i edrych yn fwy iach a ffres.

Yn fyr: mae dŵr yn helpu i gadw celloedd eich croen wedi'u hydradu'n dda, sy'n plymio'r croen ac yn lleihau ymddangosiad llinellau mân a chrychau.

Yn ogystal, mae dŵr yn helpu i fflysio tocsinau allan o'r corff, a all arwain at gliriach ac iachach eu golwg croen. Pan fydd tocsinau yn effeithio ar eich croen, mae'n edrych yn ddiflas, yn sych, a gall hyd yn oed dorri allan.

Gyda hydradiad iawn, gall dyn atal y pechodau croen hyn heb fod angen trefn gofal croen 10 cam!

Mae hefyd yn werth nodi bod yfed digon o ddŵr yn helpu i hybu cylchrediad a rhoi llewyrch naturiol i'r croen. Yn sicr, gallwch chi ddefnyddio cynhyrchion fitamin i geisio cyflawni hyn, ond pam trafferthu pan allwch chi yfed ychydig o wydrau o ddŵr bob dydd?

Iawn, felly yfedmae'n debyg nad yw dŵr yn mynd i ddatrys eich holl broblemau croen. Ond mae'n sicr yn mynd i roi sylfaen gadarn i chi adeiladu arni pan ddaw'n fater o gymhwyso'ch cynhyrchion.

Felly y tro nesaf y byddwch chi'n ystyried hepgor eich gwydraid dyddiol o ddŵr, meddyliwch eto – bydd eich croen yn diolch i chi amdano!

Nodir erthygl heddiw gan gynhyrchion gofal croen a gwallt naturiol VITAMAN i ddynion. FITAMAN yn defnyddio cynhwysion pwerus, naturiol o Awstralia i roi croen clir, di-nam, croen a gwallt cryf, iach. dim ond cynhwysion naturiol y profwyd eu bod yn gwneud ichi edrych a theimlo'n iau bob dydd. Cliciwch yma i ddarganfod y gwahaniaeth VITAMAN a gweld canlyniadau go iawn mewn cyn lleied â 4 wythnos – neu eich arian yn ôl!

#3 Ydy Hydradiad Priodol yn Hybu Cynhyrchiant?

Gall dadhydradu suddo'n ddifrifol eich lefelau egni a'ch gadael yn teimlo'n ddraenog. Ond a oeddech chi'n gwybod y gall yfed digon o ddŵr eich gwneud chi'n fwy cynhyrchiol mewn gwirionedd?

Mae hynny'n iawn – mae dŵr yfed o fudd i'ch corff a'ch meddwl a gall eich helpu i bweru trwy'ch diwrnod.

Sut mae help dwr? Yn gyntaf, mae'n helpu i gadw'ch corff i weithredu'n iawn. Mae angen dŵr ar bob cell yn eich corff i weithio'n iawn, a phan fyddwch chi wedi dadhydradu, ni all y celloedd hynny weithio mor effeithlon.

Yn ail, mae yfed dŵr yn helpu i wella'ch gwybyddolswyddogaeth . Gall hyd yn oed diffyg hylif ysgafn achosi problemau gyda ffocws a chanolbwyntio, felly os ydych chi am fod yn fwy cynhyrchiol, estynwch am wydraid o ddŵr yn lle paned o goffi.

Yn olaf, gall dŵr yfed hefyd helpu i wella eich perfformiad corfforol. Os ydych chi'n teimlo'n flinedig, gall dŵr yfed roi hwb ynni mawr ei angen i chi.

Gallai ymddangos yn rhyfedd y gall dŵr roi hwb i'ch egni yn fwy effeithiol na'r diodydd egni llawn siwgr hynny, ond mae'n wir! Tra bod siwgr yn rhoi byrstio cyflym o egni, am gyflwr cynhyrchiant hirfaith, mae dŵr yn wirioneddol frenin.

#4 A All Dyn Yfed Gormod o Ddŵr?

Efallai y bydd yr ateb yn synnu chi: ydw!

Rydym i gyd wedi cael gwybod bod yfed wyth gwydraid o ddŵr y dydd yn hanfodol ar gyfer iechyd da. Ond beth sy'n digwydd os ydych chi'n yfed gormod o ddŵr?

Mae'n troi allan y gall fod rhai peryglon eithaf difrifol i yfed gormod o ddŵr neu 'orhydradu'. Yn fyr, mae gorhydradu yn digwydd pan fo anghydbwysedd hylifau yn y corff, ac ni all eich arennau gael gwared ar y cyfan.

Gall hyn arwain at nifer o broblemau iechyd, gan gynnwys yr arennau problemau, clefyd yr afu, a hyd yn oed methiant y galon!

Felly a yw hynny'n golygu y dylech roi eich potel ddŵr i lawr ar unwaith a pheidio byth â chymryd sipian arall? Wrth gwrs ddim.

Gweld hefyd: 11 Rhad & Ategolion Dynion chwaethus (Peidiwch byth â Gwastraffu ARIAN Eto)

Y gwir yw, byddai'n cymryd llawer o ddŵr i'ch cyrraedd chi. I'r person cyffredin sy'n byw bywyd normal, mae'nannhebygol y byddwch chi'n yfed digon o ddŵr mewn diwrnod i achosi gorhydradu.

Gweld hefyd: 10 Ansicrwydd Gwrywaidd Cyffredin Nad Ydynt yn Ofalu i Ferched

Ond os ydych chi'n athletwr neu'n gweithio mewn amgylchedd poeth, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o arwyddion gorhydradu a chymryd camau i'w atal . Mae arwyddion gorhydradu yn cynnwys:

 • Dryswch
 • Cur pen
 • Cyfog a chwydu
 • Gwendid yn y cyhyrau
 • (Mewn achosion eithafol ) trawiadau

Os ydych chi'n profi unrhyw un o'r symptomau hyn, mae'n bwysig rhoi'r gorau i yfed dŵr a cheisio cymorth meddygol ar unwaith.

Norman Carter

Newyddiadurwr ffasiwn a blogiwr yw Norman Carter gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am arddull, ymbincio, a ffordd o fyw dynion, mae wedi sefydlu ei hun fel awdurdod blaenllaw ar bob peth ffasiwn. Trwy ei flog, nod Norman yw ysbrydoli ei ddarllenwyr i fynegi eu hunigoliaeth trwy eu harddull personol ac i ofalu am eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae ysgrifennu Norman wedi cael sylw mewn amrywiol gyhoeddiadau, ac mae wedi cydweithio â nifer o frandiau ar ymgyrchoedd marchnata a chreu cynnwys. Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Norman yn mwynhau teithio, rhoi cynnig ar fwytai newydd, ac archwilio byd ffitrwydd a lles.